استاندار هرمزگان:هنر تاتر می تواند نجات دهنده باشد