113 هکتار از عرصه های جنگلی سلسله خاستگاه رویش بلوط مازو است