متقاضیان طرح جریمه مشمولان غایب،منتظر پیامک سازمان وظیفه عمومی ناجا باشند