حمل پسماندهای ساختمانی توسط خودروهای دارای مجوز امکان‌پذیر است