تمهیدات آماده‌سازی امنیت انتخابات در دستور کار است