فوتباليست‌هاي سرباز مي‌توانند در تيم‌هاي نظامي بازي کنند