گزینش دانشجو معلمان با سهولت انجام خواهد شد/تخصیص بیشتر سهمیه استخدامی استان مورد تایید است