سانسور دیدار رهبری با فواد معصوم در رسانه های غربی