غوغای شقایق‌های سرخ در پادلدل / یاقوت‌های سرخ ظرفیت گردشگری گالیکش که نادیده گرفته‌شده‌اند