دو روز مذاکره سخت برای ادامه نگارش متن پیش نویس توافق جامع