خودروهایی که بوی حادثه می دهند/فعالیت ۵ هزار ناوگان فرسوده باری