فوت و مجروحیت ۶ دانش آموز مازنی در تصادف سرویس مدرسه