اعتبار ات، متناسب با برنامه‌های فرهنگی دانشگاه تهران نیست