متجاوزان به یمن هر چه زودتر عقب بکشند/ کشتار مردم مظلوم یمن محکوم به شکست است