همامی: به خاطر مسائل فنی از دربی کنار گذاشته شدم نه انضباطی