ترویج فرهنگ صیانت از محیط زیست بازدارنده تر از جریمه است