روند رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه 5.9 درصد است