وکیل تامین اجتماعی:مرتضوی الان باید در سلول مجاور زنجانی باشد/پاداش12میلیونی به هرعضوهیات مدیره