پادشاه بحرین شرکت در نمایشگاه اسب را به دیدار با اوباما ترجیح داد!