پرداختی‌ مخابرات به دولت ۳.۷ درصد و سود ۱۲.۲ درصد رشد کرد