۱۸ دستگاه سم پاش برای مبارزه با زنجره خرما در کرمان توزیع شد