آخرین وضعیت پرونده فروش غیرقانونی اراضی منابع طبیعی از زبان پورمختار