موضوعی که بیل گیتس 20 سال زودتر از استیو جابز به آن پی برد