تمهيدات آماده‌سازي امنيت انتخابات در دستور کار است