برخی از اقدامات حاشیه‌ای جشنواره غذای ملل مورد تاييد هيات نظارت دانشگاه نبوده/با متخلفین مطابق ضواب