دختران دانش‌آموز به اصرار والدینشان معتاد شدند/ یک گرم مواد در ازای اطاعت از دستورات