روز اعلام موجودیت رژیم کودک‌کش صهیونیستی را باید از نحس‌ترین روزهای تاریخ جهان اسلام نامید