دروازه‌بان سوم پرسپولیس جانشین همامی برای دربی 80 شد