قطعی شدن مدال برنز تکواندو کار کرمانشاهی در مسابقات جهانی