عرفان شیعی، عرفان عبور از نفس و فنای نفس است، نه تقویت نفس