امام جمعه بوکان: اعدام شیخ النمر در راستای اهداف رژیم صهیونیستی است