آتشي كه آل سعود در منطقه روشن كرده است، دامن گير خودش مي شود