طباطبایی: اخلاق آموزه ولایت است، آقایان بین این دو فاصله نیندازند /برخی نسبت به اعتماد و اعتقاد مردم