هنگام ساختن و بازسازی خانه سینما است/ تبریک به میرکریمی