آل سعود با اعدام شیخ نمر حکومت متزلزل خود را به دار می‌کشد