صمدزاده: بیان مشکل توسط کارکنان هواپیمایی درست نبود