توضیح وظیفه عمومی ناجا درباره ارسال پیامک به متقاضیان جریمه ریالی سربازی