توجه به رسانه ها نقش مهمی در توسعه چهارمحال و بختياری دارد