ازخوش آمدگويي به فوادمعصوم بازبان کردي تا علاقمندي دوطرف به افزايش روابط