دانشجویان بوشهری به تماشای «عصر یخبندان» می‌نشینند