اطمینان آمریکا به ایران! / حکم اعدام شاه و فرح صادر شد