مدیرکل ارشاد خراسان رضوی: کنسرت موسیقی در شهرستانها طبق روال قانونی برگزار می شود