دید افقی ناشی از گرد و غبار در قصرشیرین به چهار هزار متر رسید