درسی از امام خمینی(س) /دستور العملی مبتنی بر حدیثی از امام کاظم(ع) برای رسیدن به لذت اطاعت فرمان الهی و