روحانیان توجه ویژه‌ای به هدایت نسل جوان جامعه داشته باشند