روز 28 اردیبهشت در تقویم شهرستان بیجار روز تاریخی است