بانک مرکزی در قبال اخلالگری موسسات قاطعانه خواهد ایستاد