قدرت نفوذ رسانه ها را بپذیریم/ دانش مردم را افزایش دهیم