کرسی آزاداندیشی «مذاکرات هسته‌ای» در موسسه غیر انتفاعی قدر کوچصفهان برگزار شد