برخورد با اهمال‌کاری مقابل زمین‌خواری، تصرف اراضی و کوه‌خواری